November

Wed
Nov 4
9pm
Thu
Nov 5
3pm
Charleston International Film Festival: Thursday, Block 1 Documentary Program
at Charleston Music Hall
Thu
Nov 5
5pm
Charleston International Film Festival: Thursday, Block 2 Shorts Program
at Charleston Music Hall
Thu
Nov 5
7pm
Charleston International Film Festival: Thursday, Block 3 Feature Program
at Charleston Music Hall
Thu
Nov 5
9pm
Charleston International Film Festival: Thursday, Block 4 Shorts Program
at Charleston Music Hall
Fri
Nov 6
3pm
Charleston International Film Festival: Friday, Block 1 Documentary Program
at Charleston Music Hall
Fri
Nov 6
5pm
Charleston International Film Festival: Friday, Block 2 Shorts Program
at Charleston Music Hall
Fri
Nov 6
7pm
Charleston International Film Festival: Friday, Block 3 Feature Program
at Charleston Music Hall
Fri
Nov 6
9pm
Charleston International Film Festival: Friday, Block 4 Shorts Program
at Charleston Music Hall
Sat
Nov 7
11am
Charleston International Film Festival: Saturday, Block 1 Shorts Program
at Charleston Music Hall
Sat
Nov 7
1pm
Charleston International Film Festival: Saturday, Block 2 Documentary Program
at Charleston Music Hall
Sat
Nov 7
3pm
Charleston International Film Festival: Saturday, Block 3 Shorts Program
at Charleston Music Hall
Sat
Nov 7
5pm
Charleston International Film Festival: Saturday, Block 4 Feature Program
at Charleston Music Hall
Sat
Nov 7
8pm
Charleston International Film Festival: Saturday, Block 6 Shorts Program
at Charleston Music Hall
Sun
Nov 8
11am
Charleston International Film Festival: Sunday, Block 1 Shorts Program
at Charleston Music Hall
Sun
Nov 8
1pm
Charleston International Film Festival: Sunday, Block 2 Documentary Program
at Charleston Music Hall